Specimen Amilya by Get this font

Amilya

Amilya specimen 1

Lowercase

Amilya specimen 5

Capitals

Amilya specimen 3

Numeral

Amilya specimen 4

Color

Amilya specimen 7

The quick brown fox

Amilya specimen 10 Amilya specimen 9 Amilya specimen 11 Amilya specimen 12 Amilya specimen 13 Amilya specimen 14 Amilya specimen 15

All glyphsPUA encoded characters are highlighted

Amilya specimen 6