Specimen Happy Birthday by Razi_studio Get this font

Happy Birthday

Happy Birthday specimen 1

Lowercase

Happy Birthday specimen 5

Capitals

Happy Birthday specimen 3

Numeral

Happy Birthday specimen 4

Color

Happy Birthday specimen 7

The quick brown fox

Happy Birthday specimen 10 Happy Birthday specimen 9 Happy Birthday specimen 11 Happy Birthday specimen 12 Happy Birthday specimen 13 Happy Birthday specimen 14 Happy Birthday specimen 15

All glyphsPUA encoded characters are highlighted

Happy Birthday specimen 6