Specimen Sri Muliyo by Rifki (7ntypes) Get this font

Sri Muliyo

Sri Muliyo specimen 1

Lowercase

Sri Muliyo specimen 5

Capitals

Sri Muliyo specimen 3

Numeral

Sri Muliyo specimen 4

Color

Sri Muliyo specimen 7

The quick brown fox

Sri Muliyo specimen 9 Sri Muliyo specimen 10 Sri Muliyo specimen 11 Sri Muliyo specimen 12 Sri Muliyo specimen 13 Sri Muliyo specimen 14 Sri Muliyo specimen 15

All glyphsPUA encoded characters are highlighted

Sri Muliyo specimen 6