Specimen Sri Muliyo by Rifki (7ntypes) Get this font

Sri Muliyo

Sri Muliyo specimen 1

Lowercase

Sri Muliyo specimen 5

Capitals

Sri Muliyo specimen 3

Numeral

Sri Muliyo specimen 4

Color

Sri Muliyo specimen 7

The quick brown fox

Sri Muliyo specimen 10 Sri Muliyo specimen 9 Sri Muliyo specimen 11 Sri Muliyo specimen 12 Sri Muliyo specimen 13 Sri Muliyo specimen 14 Sri Muliyo specimen 15

All glyphsPUA encoded characters are highlighted

Sri Muliyo specimen 6