Specimen White Crystal Script by mythastudio Get this font

White Crystal

White Crystal specimen 1

Lowercase

White Crystal specimen 5

Capitals

White Crystal specimen 3

Numeral

White Crystal specimen 4

Color

White Crystal specimen 7

The quick brown fox

White Crystal specimen 10 White Crystal specimen 9 White Crystal specimen 11 White Crystal specimen 12 White Crystal specimen 13 White Crystal specimen 14 White Crystal specimen 15

All glyphsPUA encoded characters are highlighted

White Crystal specimen 6